Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Presentació llibre: "Llorenç Torres Nin. Mestre Demon"
Divendres 17 de juliol de 2020, a les 20 h
Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021
Pressupost de l'IME 2015

L'exercici de 2015 es manté dins la línia de contenció pressupostària de l’Administració pública en general i, en conseqüència, del Consell Insular de Menorca i els seus organismes autònoms. El pressupost de l'IME de 2015 s’ha elaborat sota un criteri de continuïtat, amb el mateix finançament per part del Consell Insular de Menorca que en l’exercici anterior.

Estat d’ingressos:

Si es compara amb l’exercici 2014, els ingressos propis es veuen incrementats lleugerament en les partides corresponents a matrícules per cursos (partida 39900), en base als drets recaptats durant 2014 per inscripcions a cursos de la UIMIR i de l’Escola de Salut Pública, i en la venda de publicacions (partida 36000), per la trajectòria ascendent d’ingressos per aquest concepte.

En canvi, ha disminuït lleugerament (de 30.000 a 25.000 euros) l’aportació de la Conselleria de Medi Ambient destinada a projectes específics que desenvoluparà l’OBSAM, i es recupera en 1.500 euros l’aportació de la Conselleria d’Ordenació del Territori en el finançament del conveni per al seguiment d’indicadors del PTI.

Estat de despeses:

El criteri que ha permès l’anivellament entre ingressos i despeses del present pressupost ha estat ajustar la despesa de capítol 1 fent-hi constar les retribucions amb la reducció de jornada sol·licitada per tres treballadors.

Seguint la dinàmica habitual, les despeses estan estructurades per unitats funcionals, amb una dotació molt similar a la de l’any passat, llevat que s’han diferenciat els projectes de l’OBSAM en dues partides: una correspon als projectes amb finançament específic i l’altra es destina a projectes que es preveu dotar amb recursos propis.

La variació més significativa és la creació de la partida del Fons de contingència (capítol 5), d’acord amb la normativa vigent.

Els capítols 4 i 6 es mantenen amb la mateixa dotació que l’exercici anterior.
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis