Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

XXXI Escola de Salut Pública de Menorca
Del 16 al 23 de setembre de 2020
Edició virtual online - monogràfic sobre COVID-19
Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021


Maria VIVES GOMILA

(Palma - 1941)
Membre de l'IME, 2012

 
OBRA PUBLICADA

PERFIL ACADÈMIC I PROFESSIONAL 

- Professora emèrita de la Universitat de Barcelona (1911).

- Llicenciada i Dra. en Psicologia per la UB (1972, 1984).

- Professora de primer ensenyament (Palma de Mallorca, 1960)

- Especialista en el test de Rorschach (Rorschach Workshops, Rorschach Foundation) (Special Barcelona Tutorial, que capacita per l’ensenyament del test de Rorschach). (Universitat de Long Island. N. York, 1976, 1982 ).

- Membre de la Societat Catalana de Psicologia.

- Membre núm. 3844 del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

- Psicoterapeuta psicoanalítica (Membre de la Sociedad Europea de Psicoterapia (FEAP i EUROPSY).

- Membre de la secció espanyola i europea de psicoterapia.

-  Membre de la Divisió de Psicologia Acadèmica (SEP).

- Membre de la Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius (SCRIMP).

- Membre de la Sociedad Española (SERYMP) i de la International RorschachSociety (IRS).

- Membre de la European Rorschach Association) (ERA)

- Delegada Espanyola de la European Rorschach Association (1998 – 2006 ).

- Especialista en Psicologia Clínica (Ministeri Educació i Ciència, 2002)

- Membre del Institut Menorquí d’Estudis (2011).


 LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 
(1970-1972) Investigacions en Psicologiagenética, i relacions entre processosintelectuals i medisoci-econòmic i educatiu.L’Estudifinalitza amb la presentació de la tesis de llicenciatura: ‘Génesis de la inteligencia en función del medio socio-económico y un tipo de enseñanza’ (setembre, 1972), que genera les primeres publicacions i sigüents sobre intel·ligència i medi- soci-econòmic (Anuario de Psicología, UB. 1974, 1985; Actas Bòston, 1996).

(1978-1984) Les investigacions i col-laboracions en Psicologia clínica d’adults (Universitat de Long Island, N.Y., Institucions psiquiàtriques d’adults, centres de diagnòstic i tractament i Universitat de Barcelona) es materialitza en les tres investigacions de doctorat, ‘Índices Rorschach en esquizofrénicos crónicos versus esquizofrénicos agudos’. Anuario de Psicología, 1995 (Societat Internacional de Rorschach, 1980,i Rorschach Foundation, 1983).

(1986-1988) Investigacions sobre la ‘Tercera Edat’ (Brasil, 1987).

(1988-1989) Investigacions sobre ‘Diagnòstic i pronòstic del pacient amb esquizofrènia mitjançant el test de Rorschach, Barcelona: UB.

(1988-1989) La recerca, vinculada als Centres de diagnòstic i tractament, codirigits i dirigits, promou: ‘l’Estudi de mostres de nens de 8 i 9 anys amb dèficits emocionals, instrumentals i intel·lectuals ’(Brasil, 1987, Boston, 1996).

(1989-1990) Estudi sobre ‘Pathologie de la pensée’. Resultats d’una investigació sobre el procés de pensament en persones amb esquizofrènia aguda (Centre d’études psychologics, París, i Rorschachiana XVII, Suissa).

(1991-1992) Investigacions sobre ‘Les aportacions del test de la Família i del HTPP al Diagnòstic Infantil’. Universitats de Salamanca i Madrid. Congressos Nacional del Rorschach, iÍbero-Americano de Psicologia.

(1993-1994) ‘Workshop sobre diagnòstic i intervenció psicològica mitjançant el test de Rorschach’(Universitat de Lisboa, Societat Portuguesa de Psicologia).

(1993, 1994) Relació entre les variables de la teoria kleiniana i les del test de Rorschach, així com ‘El paper dels tests projectius en Psicodiagnòstic’ (Universitats de Lisboa, Barcelona 1994, Lisboa, 1997).

(1996) Investigacions sobre l’Eficàcia de la psicoteràpia en nens i adolescents. ‘Association Européenne du Rorschach pour le Système Intégré. Liége, La Belgique, (1996); Bòston, International Rorschach Society (1996).

(1998) Investigacions sobre Estudis normatius (Anàlisis de les dadesestadístiques de les variables estructurals de nens no pacients. European Rorschach Association. Madrid: ERA, 1998.

(1998) ‘Dades normatives de pacients catalans amb esquizofrènia (Madrid, ERA, 1998).

(1998) ‘Dades normatives d’adults no pacients’ (Madrid, ERA, 1998).

(1999-2001) Estudi sobre la inhibició emocional mitjançant el test de Rorschach (Amsterdam, 1999; París, 2000; Congrés en Red, 2001).

1999-2016 Organitza i dirigeix des de la Universitat de Barcelona el Postgrau: AvaluacióDinàmica de la Personalitat: Intervenció i Valoració de les Intervencions (15 edicions).

(2002)  Indicació, planificació i valoració dels canvis en psicoteràpies a llarg plaç (Roma, 2003; Barcelona, 2005).

(2003-2016) Organitza i dirigeix, des de la Universitat de Barcelona, el Màster: Psicologia Dinàmica: Diagnòstic, Intervenció i Investigació (12 edicions).

(2005) Investigacions sobre tests projectius (gràfics, temàtics, perceptius-cognitius) en el diagnòstic i tractament psicològics. Resumeix gran part de les aportacions realitzades amb el test de Rorschach (SC), tests gràfics (HTP) i temàtics (PN) 2007, a més de resumir una part de la tasca docent (1984-2005) i la vinculació amb Centres i Hospitals psiquiàtrics, Serveis de Psicologia de Barcelona, Catalunya i Palma).

(2007) Aportacions del ‘Psicodiagnòstic Clínic Infantil. Resumeix una part de la tasca docent a la UB (1978-2008) i en els Centres de diagnòstic i tractament infantil co-dirigits (1973-1979) i dirigits (1980-1987).

(2009- 2010) Projecte de investigació sobre el TDA-H. Diferenciació i morbilitat.

(2011) Investigacions sobre 245 persones amb esquizofrènia ingressades,mitjantçant el test de psicodiagnòstic de Rorschach.

(2012) Estudi comparatiu entre 245 pacients, 191 persones amb esquizofrènia aguda i 54 pacients crònics. Rev. de la Universitat de Sevilla: Anuario de Psicología Clínica y de la Salud/ Anuary of Clinical and Health Psycology.

(2012) Dirigeix una investigació a Menorca sobre la depressió infantil.

(2013) Organitza i coordina els cursos sobre: Característiques dels adolescents: diagnòstic i tractament.

(2014) Organitza i dirigeix a Menorca la 15nª edició del Postgrau: ‘Avaluació Dinàmica de la Personalitat, Intervenció i valoració de les intervencions’.

(2014) Organitza i dirigeix el Màster: ‘Aplicacions de la Psicologia Dinàmica al Diagnòstic, al Tractament i a la Recerca’.

(2014) Organitza i coordina els cursos sobre: Desenvolupament del nen, des del naixement a l’adolescència. Signes de risc, diagnòstic i tractament. (Universitat Internacional Menorca Illa del Rey).

(2015) Dirigeix dues tesis de professors de la Universitat Catòlica de Xile sobre l’aprenentatge en nens i valoració de les intervencions.

(2015) Organitza i coordina els cursos: De la joventut a la vellesa. Signes de risc. Diagnòstic i tractament. (Universitat Internacional Menorca Illa del Rei).

(2016) Organitza a Menorca la 16ª edició del Postgrau: ‘Avaluació Dinàmica de la Personalitat, Intervenció i valoració de les intervencions’, i la 14ª del Màster: ‘Aplicacions de la Psicologia Dinàmica al Diagnòstic, al Tractament i a la Recerca’.

(2016-2017) Organitza i coordina a Menorca els cursos sobre: Trastorns dels aprenentatges.

PUBLICACIONS

Vives Gomila, María; Wieland, E. (compiladores)
Título: Temas de Psicodiagnóstico Infantil
Volumen: 1 pp. 5- 251
Ref. Publicació interna de la UB.
Editorial PUB. Barcelona, 1980.

Vives Gomila, María
Título: Temas de Psicodiagnóstico: El test de Rorschach.
Volumen: 1 p. 5 - 152
Ref. Publicación interna de la UB.
Editorial PUB. Barcelona, 1982.

Vives Gomila, María
Título: El Rorschach, Instrumento diagnóstico y pronóstico en la diferenciación de esquizofrenia.
Volumen: 1 pp. 7 - 251
Promociones y Publicaciones Universitarias: PPU. Barcelona, 1989
Ref.: ISBN: 84-7665-5193 D. Legal: L-3343347-891

Vives Gomila, María
Título: Instrumentos y Aplicaciones del Psicodiagnóstico Infantil.
Volumen: 1 pp. 7 - 403 Fecha: 1994
Promociones y Publicaciones Universitarias: PPU.Barcelona, 1994.
ISBN: 84-7665-5193 D. Legal. L-3343347-891

Vives Gomila, María
Titulo: Testsproyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos.
Volumen: 1 pp. 5 - 381
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona: 2005.
ISBN: 84-475-2909-6 D. Legal: 53.949-2005

Vives Gomila, María
Título: Psicodiagnóstico Clínico Infantil
Volumen: 1 pp. 9 - 224
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona: 2007 y 2008.
ISBN: 978-84-475-3245 D. Legal: B- 7.329-2008

ARTICLES

Vives Gomila, Maria; Sitges Cusidó, Elvira.
Titulo: Función de la escuela en la génesis de la noción de conservación de cantidades discretas. Anuario de Psicología. Volumen: 19 pp. 101 - 115. Barcelona, 1974. ISBN:0066-5126 Dipòsit legal:B-16.734. 1969.

Vives Gomila, María
Título: Índices estructurales Rorschach en esquizofrénicos crónicos versus esquizofrénicos de exacerbación aguda.
Anuario de Psicología. Volumen: 33 pp. 168- 169 Barcelona, 1985.  ISBN:0066-5126 Dipòsit legal: B-21.910-76.

Vives Gomila, María
Título: El Rorschach en el diagnóstico de la esquizofrenia crónica. Cuadernos de Psicología. Universidad Autónoma de Barcelona. Volumen: 9. 1 pp. 99- 110 Barcelona, 1985. ISBN:0211-3481 Dipòsit legal: 41.252.1979

Vives Gomila, María
Título:Coincidencia diagnóstica entre los instrumentos Research Diagnostic Criteriafor Schizophrenia (RDC) y el test de diagnóstico de Rorschach. UniversitasTarraconensis. Volumen: VII. 1, pp. 101-107 Tarragona, 1986. ISBN: 3368 Dipòsit legal: T. 283-1980

Vives Gomila, María
Título: La esquizofrenia de exacerbación aguda: estudio-piloto mediante el Psicodiagnóstico de Rorschach. Revista de Psicología. Volumen: VIII N° ½ pp. 157- 165 Barcelona, 1986.b ISSN: 0211-3368 Dipòsit legal: T. 283. 1980

Vives Gomila, María
Título: Estudio de un grupo de niños de 9 años con dificultades en el aprendizaje escolar. Rev: Beiheit Schweizerischen Zeistschriftfur. Psychologie undihre Anwendungen. Volumen: 63 pp. 280 - 281
Suiza: Hans Huber, 1987.a

Vives Gomila, Maria
Título: Estudio de una muestra de la Tercera Edad. Rev: Beiheit Schweizerischen Zeistschriftfur. Psychologie  undihre Anwendungen. Volumen: 63 pp. 268 - 269
Suiza: Hans Huber, 1987.b

Vives Gomila, María
Titulo: Déficits emocionales, instrumentales e intelectuales y dificultades de aprendizaje escolar en niños de 8 años. Revista de Psicología. Volumen: XI pp. 74- 78 Tarragona, 1989. ISBN: 0211-3368 Dipòsit legal: T. 283. 1980

Vives Gomila, María
Titulo: Étude quantitative-qualitative de la Schizophrenie á exacerbaron aigue.
Revue du Centre de Psychologie Appliquée. Volumen: I, no. XVII. pp. 242- 243
Les Édicions du Centre de Psychologie Appliquée. París, France, 1990.
ISBN: 0211-3368 Dipòsit legal: T. 283. 1980

Vives Gomila María
Título: Estudio cuantitativo-cualitativo de la esquizofrenia de exacerbación aguda
RorschachianaXVII. pp. 241- 248
Bern: Hans Huber, 1991

Vives Gomila, María
Titulo: Contribuciones del test de la 'Casa Árbol, Persona' (HTP) al Diagnóstico infantil.
Boletín del Colegio Oficial de Psicólogos. Madrid, p. 387, 1992. Dipòsit legal: M-20578-1992. Reimpreso en Instrumentos y Aplicaciones del PsicodiagnósticoInfantil.
ISBN: 84-477- 0363-0 Dipòsitlegal. 542-1994

Vives Gomila, María
Título: Planificación de la psicoterapia psicoanalítica. Ref. Universitat de Girona.
Reed. en la Revista de la SERYMP. Volumen: 1, VIII pp. 124 - 134 Barcelona, 1995. Revista de la SERYMP. N. XI, 15-22. Any: 1995.a ISBN:1130-4561 Dipòsit legal: B-44-599-1998

Vives Gomila, María
Título: ¿Est que le test PN enregistre, voir méme incorpore de nouveaux resultats a ceux qui été deja apportés par les tests
projectivesgraphiques? Proceedings Book.pp. 557- 582 Lisboa, 1995.b ISBN: 972-96632-0-3. Dipòsit legal: Port 88997/95

Vives Gomila, María
Titulo: Analyse de l’éfficacité de la psychothérapy chez les enfants et les adolescents. Rev. de l’Association Européenne du Rorschach pour le Système Intégré., 4.pp. 132- 140 Liége, La Belgique, 1996.a ISBN: 96-1-116 DL: 310-0767730-61

Vives Gomila, María
Titulo: Quantitative-qualitative analys of a simple of 31 Catalan children and its comparison with a normative group of
north-American children. Acta Psychiatrica Belgica. Volumen: 9,1 pp. 99- 110 Liége: La Belgique, 1996.b  ISBN: 96-1-116 DL: 310-0767730-61

Vives Gomila, María
Título: Comparación de una muestra de la población infantil catalana escolarizada de 8 años con otra de pacientes de la misma edad. Butlletí de la Societat Catalana del Rorschach i MétodesProjectius. Volumen: 63 Páginas, 280- 281 Barcelona, 1997.a

Vives Gomila, María
Título: Aplicación de la teoría kleiniana de las posicionesen el test de Rorschach Análise Psicológica. Volumen: N° 2 Serie XV pp. 229- 244. Instituto Superior de Psicología Aplicada. Lisboa, Portugal, 1997.b
ISBN: 0870-8231DL:1550/82

Vives Gomila, María
Título: Decisión of treatment and analysis of its efficiency by jeans of the Rorschach test
Psycological Assessment. Reimpreso en la Revista de la SERYMP. Volumen: XI pp. 108-109 DL: 115.024/97 Lisboa – Barcelona, 1997.c

Vives Gomila, María; CallicóCantalejo, Glòria
Título:Relación entre inhibición y característicaspsicosomáticas. Rev.  Universidad del País Vasco. Volumen: 1 pp. 7 - 14. Universidad del País Vasco.San Sebastián, 1997.d

Vives Gomila, María
Título: Estudios normativos (Análisis de los datos estadísticos de las variables estructurales de niños no pacientes.
Rev. de la EuropeanRorschachAssociation (ERA). Volumen 1: pp. 40- 41
Madrid: Psimática, 1998.a

Vives Gomila, María
Título: Estudios normativos (Análisis de los datos estadísticos de las variables estructurales de pacientes esquizofrénicos internos). Rev.de la European Rorschach Association (ERA). Volumen 1: pp. 39- 40
Madrid: Psimática, 1998.-b

Vives Gomila, María
Título: Decisión de intervención y análisis de los cambios en psicoterapias a largo plazo.
Rev: SERYMPVolumen: N° 11 pp. 147- 159
Barcelona, 1998.c  ISBN:1130-4561 Dipòsit legal: B-44-599-1998

Vives Gomila, María
Título: Relación entre inhibición y depresión mediante Rorschach Interpsiquis. Revista de Psiquiatría. Madrid: Editorial: Arán. Interpsiquis: Palma de Mallorca, 2001

Vives Gomila, María
Título:El Rorschach en el diagnóstico de la psicosis esquizofrénica. Interpsiquis y en Revista de Psiquiatría. Volumen: 18 N° 5 pp. 251- 252  Madrid: Arán; Interpsiquis: Palma de Mallorca, 2002.a

Vives Gomila, María
Título: The Rorschach test for the diagnosis of schizophrenic psychosis. Revista de la Scuola Romana de Rorschach  Roma, 2002.b Reedit.en2005. En M. Vives, Tests Proyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos, Opus cit. pp. 169-192

Vives Gomila, María
Título: Indicación de tratamiento y análisis de los cambios. Libro de Actas del XVI International Rorschach Congress. Reimpr. en la Rev. de la Scuola Romana del Rorschach Roma, Septiembre, 2003
Reedit.En M. Vives, Tests Proyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos, Opus cit. pp. 353-381. Barcelona, 2005

Vives Gomila, María
Título:Relaciones entre las posiciones esquizo-paranoide y depresiva kleinianas y determinadas variables del test de Rorschach en niños no pacientes. Interpsiquis Revista virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2004. CD. Volumen: 19, N° 6 Palma de Mallorca, Madrid, 2004. Reedit. en M. Vives, Testsproyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos. Opus cit. Cap, VI.pp.193-220 Barcelona, 2005.

Vives Gomila, María
Título: The Rorschach in the diagnosis of the acute and chronic schizophrenic patients. Spanishresults. Rev. de la EuropeanRorschachSociety (ERA) y en M. Vives,Testsproyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos. Opus cit.

Vives Gomila, María
Título: Tests proyectivos: metodología e investigación.
Rev de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos proyectivos
Volumen: 23Barcelona, 2010

Vives Gomila, María
Título: El test de Rorschach en el diagnóstico diferencial de 245 pacientes esquizofrénicos ingresados. The Rorschach test in the differential diagnosis of 245 schizophrenic inpatients. Anuario de Psicología Clínica y de la Salud / Anuary of Clinical and HealthPsycology sobre Esquizofrènia y Rorschach. Volumen: 07 pp.: 81-95
Editorial: Rev. De la Universidad de Sevilla. Sevilla, 2011

ALTRES PUBLICACIONS

Sitges Cusidó, E. - Vives Gomila, M.
Títol: Génesis de la inteligencia en función del medio socio-económico y un tipo de enseñanza.
Tesis de licenciatura, publicada en resumen Any, 1975
Anuario de Psicología. UB.
ISBN:0066-5126 Dipòsit legal:B-16.734. 1969.

Vives Gomila, Maria
Titol: Índices Rorschach en 30 pacientes esquizofrénicos de exacerbación aguda
Actas del Ier. Congreso de Evaluación Psicológica.
Publicación: Libro de Actas del congreso.
Madrid, 1984

Vives Gomila, Maria
Títol: Analysis of Rorschach data from acute and chronic Spanish schizopfrenics.
Rev.de la RorschachWorkshops estudio N. 291Any: 1982 Referencias en J.E. Exner, 1986, 2004.
ISBN: 84-88909-00-4Dipòsit legal: M-16468-1994

Vives Gomila, Maria
Títol: Índices Rorschach en pacientes esquizofrénicos crónicos versus esquizofrénicos agudos.
Sistematización de los datos obtenidos en Barcelona y su provincia.
Resumen tesis doctoral, 1-31. Publicaciones Universidad de Barcelona Any: 1984
ISBN: Dipòsit legal: 071731-1984

Vives Gomila, Maria
Título: Estudio de un grupo de niños de 8 años con dificultades en el aprendizaje escolar. Libro de Actas del IX Congreso Nacional de la SERYMP
Reed. enla Revista de Psicología, XI, 1 pp. 74-78
Cartagena, Mayo, 1986, Barcelona, 1986
ISSN: 0211-3368 Dipòsit legal: T. 283. 1980

Vives Gomila, M., Freixes, M., Rovira, M.
Títol: Un estudio de cuantificación de los gráficos.
Rev. de la SERYMP. Citas en M. Vives, Cap. IV y V de Instrumentos, y en M. Vives,Aplicaciones del Psicodiagnóstico Infantil.1987. Opus cit
ISBN: 84-477-0363-0 Dipòsit legal: B-542-1984

Freixes, N.; Rovira, M.; Vives, M.
Titulo: Valoración de la intervención mediante gráficos
X Congreso Nacional del Rorschach y MP.
Publicación: Libro de Actas del Congreso.
Madrid, Junio , 1988

Vives Gomila, María
Títol: Índices estructurales Rorschach en el pronóstico de la esquizofrenia.
CL: El Rorschach, instrumento de diagnóstico y pronóstico en la diferenciación de esquizofrenia, pp. 1989
ISBN: 84-7665-519-3 Dipòsit legal: B-33347-89 PPU

Vives Gomila, María
Título: Titulo: Esquizofrenia: trastornos de pensamiento y lenguaje Publicación: Actas del Congreso y en M. Vives, El Rorschach, instrumento de diagnóstico y pronóstico en la diferenciación de la esquizofrenia, pp, 73-81. Opus cit. Barcelona, Mayo, 1989

Vives Gomila, María
Títol: Étudequantitativequalitative de la Schizopfrénie a éxacerbationaigue. Any: 1990
Revista: Les editions du Centre de PsychologieAppliquée
ISSN: Dipòsit legal: Les Editions

Vives Gomila, María
Títol: Contributions à l’étude des respostes DR2 dans le langage (indicadoras de la presencia de trastornos de pensamiento).
Revista: Libro de Actas du comité scientifique du Conseild’adsministratin de L’ERA. Any: 2003
ISSN: 2 725301939 Dipòsitlegal:L-

Vives Gomila, María
Título: Contribuciones del test de la Familia al Diagnóstico infantil
Publicación: Libro de Actas del XII Congreso Nacional de la SERYMP. Salamanca, Enero, 1991, y en M. Vives, Instrumentos y aplicaciones del Psicodiagnóstico Infantil. Opus cit, pp. 295-349.

Vives Gomila, María
Titulo: Interpretaciones psicoanalíticas en el test de Rorschach.
XIV International RorschachCongress
Publicación enLibro de Actas, y en M. Vives, Instrumentos y aplicaciones del diagnóstico infantil. pp. 99-121Opus cit. Lisboa, 1993. Barcelona, 1994.

Vives Gomila, María
Titulo: Las relaciones objétales desde la teoría kleiniana
Publicación: Libro de Actas del XIV International RorschachCongress., en M. Vives,Instrumentos y aplicaciones del diagnóstico infantil, pp. 93-98, y en M. Vives, Tests proyectivos: aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos, pp. 193-220.Lisboa, 1993. Barcelona, 1994 y 2005. Opus cit.

Vives Gomila, María
Título:Est que le test PN enregistre, voir même incorpore de nouveaux résultats a ceux qui étédéjàapportés par les tets projectives graphiques.
Libro de Actas.delXIII International RorschachCongress
Reimpr. enM. Vives, Instrumentos y aplicaciones del Psicodiagnóstico Infantil, pp. 373-394 y enTesrs proyectivos: Aplicación al diagnóstico y tratamiento clínicos, pp. 311-352. Opus cit.
Lisboa, Julio, 1993 y 1995. Barcelona, 1994, 2005

Vives Gomila, María
Título: Sobre el código especial DR (respuesta desviada grave) en el paciente esquizofrénico.
Actas VI Congrés de la EuropeanRorschachAssociation
Rev. dePsicogía.de la EurpeanRorschachAssociation.
Universidad de Liège, Agosto, 1996

María Vives Gomila
Título: Decision of treatmentandanalysis of itsefficirencybymeans of theRorschach test.
Libro de Actas del CongressPsychologicalAssessment.
Reimpr.en la Rev de la SERYMP, N° 11 pp. 147- 159
Barcelona, 1998.c
ISBN:1130-4561 Dipòsit legal: B-44-599-1998

Lisboa, Julio, 1997. Barcelona,1998
ISBN:1130-4561 Dipòsit legal: B-44-599-1998

Vives Gomila, María
Título:Estadísticos descriptivos de cuatro muestras de pacientes esquizofrénicos de exacerbación aguda
Libro de Actas. delVEuropeanRorschachCongress.
Reimpr. en la Rev de la ERA. Edit. Psimática.
Madrid, Julio, 1998

Vives Gomila, María
Título:Estadísticos descriptivos de dos muestras de pacientes de niños de 8 y 9 años.
Publicación: Libro de Actas del V EuropeanRorschachCongress.
Edit. Psimática. Madrid, Julio ,1998

Vives Gomila, María
Título: ¿Puede detectarse la inhibición en el Rorschach?
Libro de Actas del VI EuropeanRorschachCongress.
Reimpr. en la Rev de la ERA
Amsterdam, Julio, 1999

Vives Gomila, María
Título: Inhibición y depresión
Libro de Actas del VII EuropeanRorschachCongress.
Reimpr. en la Rev de la ERA
París, Agosto, 2001

Articles introductoris als cursos de Psicologia i Psiquiatria desenvolupats a la UIMIR i publicats en el Diari de Menorca:
2013. Característiques del adolescent: diagnòstic i tractament.
2014. Desenvolupament del nen, des del naixement a l’adolescència. Signes de risc, diagnòstic i tractament.
2015. De la juventut a la vellesa. Signes de risc, diagnòstic i tractament.

Articles de Psicologia publicats en el Diari de Menorca:
2013 Hiperactividad, medicación, psicoterapia.
2013 ¿Existe la depresión infantil?
2014 Psicodiagnòstic, intervenció, investigación.
2015 Hermann Rorschach: el test de las manchas de tinta.

RECONEIXEMENTS

- Reconeixement del Dr. J.E. Exner, Prof. de la Universitat de Long Island (USA, 1984, 1986, 1994) per la contribució a les investigacions sobre l’Índex d’esquizofrènia en el test de Rorschach. El descubriment de la resposta desviada greu (DR2) hapermès perfilar l’interpretació de les variables de l’Index d’esquizofrènia, incluides avui en el Perceptual ThinkingIndex (PTI), que medeix la capacitat perceptiva d’un subjecte per tal d’evitar diagnòstics inadequats, els falsos positius que podien apareixer aplicant els anteriors Índex.
La resposta desviada de nivell 2, DR2, una resposta desviada greu, típica de persones ambesquizofrènia, es descobreix al llarg de l’estudi de més d’un centenar de casos de pacients ingressats i diagnosticats d’esquizofrènia (pels RDC i DSM) en tres clíniques psiquiàtriques de la província de Barcelona, investigacions que conformarien la tesis de doctorat (Universitat de Barcelona, 1984). (Cites de J.E. Exner, The Rorschach: A Comprehensive System. El Rorschach: Un Sistema Comprehensivo, pp. 299 i 310.

- Reconeixement per part de la Fundació Vidal i Barraquer (UniversitatRamonLlull), de la ‘Asociació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica’ (ACPP), i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) dels 45 crèdits del Postgrau: ‘Avaluació Dinàmica de la Personalitat: Intervenció i Valoració de les Intervencions’ (15 edicions), i dels 75 crèditsdel Màster: ‘Aplicacions de la Psicologia Dinàmica al Diagnòstic, al Tractament i a la Recerca’ (12 edicions).

- Reconeixement com a professora Emèrita per part de la Universitat de Barcelona (Barcelona, 2011).


. 

 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis