Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021

L'ampliació del parc de son salomó: els comptes energèticsArticle publicat al diari Menorca el passat 6 de setembre de 2016

L'Ampliació del parc de Son Salomó: els comptes energètics

El procés de les Directrius Estratègiques de Menorca està treballant en el diagnòstic del sistema energètic de Menorca. L’objectiu és conèixer i difondre el punt on ens trobem per obrir el debat de cap a on volem anar. L’objectiu del present escrit és aportar una comptabilitat i un aclariment de conceptes energètics bàsics al debat obert al voltant de l’ampliació del parc fotovoltaic de Son Salomó. De moment es deixa de banda el nucli del debat, que es centra en la transformació paisatgística que aquesta ampliació suposa a la zona de Punta Nati, un dels paisatges més singulars de Menorca. La intenció és que els conceptes aquí exposats serveixin per a qualsevol iniciativa d’estalvi d’electricitat o d’implantació de renovables al territori menorquí. Les implicacions paisatgístiques del model energètic també es desenvoluparan en un altre escrit.

La producció d’electricitat a Menorca
L’electricitat no l’obtenim directament de la naturalesa i per tant no és en si mateixa una font d’energia, sinó una manera de transportar i utilitzar l’energia. Tècnicament es coneix l’electricitat com a “vector energètic”, que s’obté transformant alguna de les fonts d’energia que utilitza la humanitat: solar, eòlica, nuclear, hidràulica, etc. Anàlogament, la gasolina és un vector energètic que s’obté de la destil·lació del petroli, que és la font d’energia. El sistema elèctric de Menorca s’abasteix d’electricitat generada amb diverses fonts d’energia: el sol als dos parcs fotovoltaics (situats a Binissafúller i Son Salomó), el vent al parc eòlic de Milà i el petroli a la central tèrmica del port de Maó. A més, l’illa està enllaçada amb Mallorca a través d’un cable submarí que permet enviar o rebre electricitat (aquest cable ha estat el protagonista aquest estiu d’algunes notícies degut a la seva ruptura, provocada per l’àncora d’un iot). Dins aquesta combinació de fonts d’energia per generar electricitat el protagonista indiscutible és el petroli. Aquesta font d’energia no renovable es crema en forma de fueloil i gasoil a la central tèrmica del port de Maó per generar aproximadament el 85% de l’electricitat que consumeix anualment Menorca. La resta d’electricitat prové de l’enllaç amb Mallorca (12%), del parc eòlic de Milà (1%) i dels dos parcs fotovoltaics (2%). En resum, Menorca Reserva de Biosfera produeix amb fonts renovables únicament el 3% de l’electricitat que consumeix. L’any 2014 La producció d’electricitat amb fueloil i gasoil va suposar l’emissió del 61% de les emissions de CO2 de l’illa (dades obtingudes de l’OBSAM www.obsam.cat).

Què implica energèticament l’ampliació de Son Salomó?
L’ampliació prevista del parc fotovoltaic de Son Salomó significa afegir 69 gigawatts hora de producció elèctrica anual, passant de l’actual 3% d’electricitat produïda amb renovables fins aproximadament el 20%. Si l’actual producció fotovoltaica a Menorca és equivalent a la demanda anual del municipi des Migjorn, l’ampliació del parc produiria suficient electricitat per cobrir la demanda anual dels municipis de Sant Lluís i Es Mercadal (veure figura 01).
L’actual regulació del sistema elèctric nacional dóna prioritat d’entrada en el sistema a l’electricitat produïda amb fonts renovables. Per tant, la satisfacció de la demanda elèctrica a Menorca prioritzarà la producció d’un parc fotovoltaic o eòlic abans que la de la central tèrmica. Això vol dir que cada nou kilowatt hora d’electricitat produïda amb fonts renovables substituirà un kilowatt hora que actualment es produeix amb derivats del petroli. Què suposa això per l’ampliació prevista al parc fotovoltaic de Son Salomó? Significa que els 69 gigawatts hora que es preveuen afegir anualment amb l’ampliació prevista substituiran 69 gigawatts hora produïts a la central tèrmica del port de Maó (veure figura 02). Però la central tèrmica és molt ineficient transformant els derivats del petroli en electricitat, de manera que necessita cremar aproximadament tres unitats d’energia en forma de fueloil o gasoil per injectar una unitat d’energia en forma d’electricitat a la xarxa elèctrica, la resta es perd bàsicament en forma de calor (ineficiència per altra banda irresoluble, ja que és deguda a les limitacions que imposen les lleis físiques de la termodinàmica). Per tant, per deixar de produir 69 gigawatts hora anuals la central tèrmica deixarà de cremar 207 gigawatts hora en forma de derivats del petroli, que suposen un estalvi de 19.347.000 litres de gasoil (quasi 8 piscines olímpiques) i una reducció d’emissions de 55.269 tones de CO2. Aquesta reducció representa l’estalvi d’aproximadament el 8% del consum total de combustibles líquids derivats del petroli consumits anualment a Menorca i el 9% de reducció de les emissions anuals totals de CO2. Aquests estalvis tenen una magnitud considerable per l’escala de l’illa, però s’ha de recordar que la millor manera d’aconseguir-los no és implantant noves infraestructures de producció d’energia, sinó disminuint directament el consum de recursos energètics fòssils.

Reflexió final
L’energia és un bé fonamental que es troba a la base de la nostra existència, des dels aliments que possibiliten la nostra vida fins les fonts d’energia que mobilitzen tot el nostre sistema econòmic i productiu. Però l’actual sistema energètic també és el causant dels processos més destructius que la humanitat està desenvolupant contra si mateixa i contra el planeta que l’alberga. Tot apunta a que les futures generacions hauran d’afrontar una contaminació irreversible a gran escala, una pèrdua irrecuperable de biodiversitat i dels ecosistemes més valuosos i un canvi climàtic que farà inhabitables extenses regions de la Terra. Tot això sense disposar dels recursos no renovables que estem consumint a dia d’avui a un ritme mai vist. Dins aquest escenari encara podem prendre decisions i iniciatives que mitiguin les principals amenaces, avançant cap el concepte de sostenibilitat en el seu sentit original i profund: deixar als nostres descendents un planeta amb les mateixes condicions d’habitabilitat que estem gaudint nosaltres.
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis