Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Premi d'investigació sobre Ferreries (2020-2021)
Els treballs s'han d'entregar abtes del 30 de juny de 2021

PRIMERES CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC DE LES DEM - ENERGIA

Actualment s’ha conclòs la recopilació d’informació i dades per elaborar el diagnòstic del sistema energètic de Menorca. També s’ha elaborat un primer material que permet extreure les seves principals característiques. Amb aquest motiu, el divendres 23 de setembre de 2016 es van presentar les primeres conclusions del diagnòstic, que és la primera acció prevista per les DEM-energia (veure enllaç)


 

Primeres conclusions del diagnòstic de les DEM - Energia

ENERGIA
FASE I. DIAGNÒSTIC

DIAGNÒSTIC SITUACIÓ ACTUAL: PRIMERES CONCLUSIONS
PRESENTACIÓ I DEBAT IME 23.09.2016


Actualment s’ha conclòs la recopilació d’informació i dades per elaborar el diagnòstic del sistema energètic de Menorca. També s’ha elaborat un primer material que permet extreure les seves principals característiques. Amb aquest motiu, el divendres 23 de setembre de 2016 es van presentar les primeres conclusions del diagnòstic, que és la primera acció prevista per les DEM-energia (veure enllaç)

Us podeu descarregar la presentació per contrastar la informació que dóna lloc a les següents conclusions inicials que podem avançar a dia d’avui:


Clima i edificació
Menorca té un clima atemperat, amb una temperatura mitjana anual de 16,8° C. La mitjana anual de temperatures mínimes és de 13,2° C i la de màximes és de 20,4° C (AEMET). Per tant no hauríem d’esperar que la climatització sigui un factor rellevant de la demanda d’energia de les edificacions. De fet, la introducció dels paràmetres climàtics de Menorca al diagrama bioclimàtic de Givoni ens mostra que els edificis en general podrien adequar-se climàticament mitjançant sistemes passius i per tant amb un consum energètic molt baix. Concloem que la rehabilitació energètica té molt recorregut i és un possible dinamitzador econòmic pel sector de la construcció

Pressió humana i estacionalitat
Menorca és una illa dedicada quasi per complet al turisme, que presenta la seva màxima activitat els mesos d’estiu. Això fa que la població hivernal, al voltant de 80.000 habitants, augmenti 2,5 vegades durant la punta de màxima saturació a meitat d’agost, arribant als 200.000 habitants. Aquest factor dificulta enormement el dimensionat i gestió del parc d’infraestructures energètiques, forçant la instal•lació d’una capacitat energètica per atendre la demanda d’estiu que queda parcialment ociosa durant la resta de l’any.

Fluxos energètics
El que ens mostra el diagrama de Sankey de fluxos energètics de Menorca de l’any 2013 és una total dependència dels hidrocarburs, amb protagonisme dels derivats del petroli, que suposen el 90,5% del consum total d’energia primària (veure figura 03). Tenen un gran pes dins el sistema energètic el consum d’energia final per transport: l’aeri amb un 14,75%, el marítim suposa un 13,65% i el terrestre un 30,55%, sumant un 58,95% de l’energia final consumida a Menorca (metodològicament s’han comptabilitzat els consums energètics de la meitat dels trajectes marítims i aeris amb origen o destí Menorca). Un altra agent que dispara el consum de derivats del petroli i la ineficiència és la central tèrmica de la companyia ENDESA, que consumeix l’energia del 52,00% dels derivats del petroli que entren a Menorca per proporcionar el 83,31% de l’electricitat consumida a l’illa, tot això operant amb un rendiment aproximat del 33%. El grau de penetració de les fonts renovables d’energia és testimonial, totalitzant al voltant de l’1% de l’energia primària consumida anualment.

Mix elèctric.
El sistema elèctric té una configuració totalment centralitzada, amb el predomini de l’electricitat produïda per la central tèrmica d’ENDESA, situada al port de Maó. Aquesta central disposa de 3 generadors de fueloil, que totalitzen una potència nominal de 47,4 MW i 6 turbines mixtes de gas i dièsel que sumen uns altres 224,2 MW. En total suposen 271,6 MW de potència nominal instal•lada. Els únics combustibles utilitzats son el fueloil, per proporcionar una potència base de subministrament i el gasoil, que consumeixen les turbines per aportar la potència d’ajustament a la demanda. La producció d’electricitat a la central tèrmica suposa el 83,31% de la demanda elèctrica (any 2013, veure figura 04), mentre que el 13,47% el cobreix l’enllaç amb Mallorca, que té una capacitat de 35 MW, i el 3,22% restant és l’aportació testimonial dels dos parcs fotovoltaics existents a l’illa (Son Salomó i Binisafúller, amb 4 MWp i 1,1 MWp instal•lats respectivament) i el parc eòlic des Milà (4 generadors de 0,8 MW, que sumen 3,2 MW instal•lats).

Petjada de CO2
El sistema energètic de Menorca està fortament carbonitzat, amb una taxa d’emissions anual calculada en 661.422 tones de CO2 per l’any 2013. El 55,91% procedeix de la producció d’electricitat, el 42,05% procedeix del consum de derivats del petroli per a altres usos i el 2,04% restant és imputable al consum de gasos liquats del petroli. Els nivells d’emissions de CO2 del sistema energètic de Menorca situen l’illa en valors que superen en més del 50% les emissions de l’any 1990, quan el compromís de Kyoto adquirit per Espanya només permetia un augment del 15% (OBSAM 2014).

Fluxos econòmics
L’alta dependència de l’exterior del sistema energètic de Menorca provoca una potent descapitalització de l’illa, ja que necessita importar energia en les seves diferents formes i per tant es crea un drenatge de capital cap a l’exterior. El volum monetari mobilitzat per l’adquisició d’energia s’estima en 273,49 milions d’euros, dels quals un 72,08% es dediquen a l’adquisició de derivats del petroli i un 25,78% corresponen a la facturació elèctrica. És important destacar que el preu de l’electricitat està fortament subvencionat mitjançant els peatges regulats que es carreguen a les factures elèctriques de tots els consumidors d’Espanya, coneguts com a “costos extrapeninsulars”, que cobreixen el sobrecost de produir electricitat a les regions no peninsulars. La liquidació d’aquests peatges per l’any 2013 va suposar uns ingressos de 91,1 milions d’euros per la central tèrmica de Maó, ja que la totalitat de la facturació elèctrica a Menorca (70,50 M€) no cobriria ni tan sols l’adquisició de combustible de la tèrmica (84,22 M€). Resta obtenir les dades de la liquidació de peatges per retribuir els costos del transport i distribució d’electricitat a Menorca, que serien un altra complement dels ingressos del sistema elèctric de l’illa.

Perspectiva global
El sector energètic mundial, i molt especialment el dels hidrocarburs, està evolucionant cap a unes tendències que són preocupants. Per una banda, l’augment continuat del consum energètic global no és viable en un sistema finit com és el planeta terra. Per tant, en algun moment s’ha d’estancar i fins i tot disminuir aquest consum. Aquest fet inevitable presenta seriosos interrogants pel nostre sistema socioeconòmic, que basa els seus plantejaments en el concepte de creixement sostingut, cosa que no és viable sense una aportació creixent d’energia.
El sector del petroli, tal com informa l’Agència Internacional de l’Energia, està patint una forta desinversió, fins el punt d’amenaçar seriosament el sosteniment del ritme d’extracció. El petroli és la font d’energia clau pel sosteniment del nostre sistema econòmic ja que suposa quasi el 30% del consum energètic global i del petroli depèn directament més del 90% del transport mundial. Les tendències apunten a una baixada de la producció i un fort increment dels preus.


PRESENTACIÓ
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis