Segueix-nos
 
ESQUERRA
 

Menu
 

29.Jesús Cardona Pons; Xavi Camps Orfila; Marc Pons Maria, La primera transició energètica de Menorca. Diagnosi del sistema energètic.

 

ImatgeJesús Cardona Pons; Xavi Camps Orfila; Marc Pons Maria

La primera transició energètica de Menorca. Diagnosi del sistema energètic
 

Fora de col·lecció, 29
ISBN: 978-84-15291-42-8
Institut Menorquí d'Estudis; GOIB: Conselleria Territori, Energia i Mobilitat; Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), 2018
Amb la col·laboració de: Alfonso Sanz Alduán i Xosé Domínguez Nieto
Traducció al castellà: Diana Novell Noró
Traducció a l'anglès: Robin Munby
Llibre electrònic de descàrrega gratuïta (44.428 kb):


La primera transició energètica de Menorca. Diagnosi del sistema energètic

La primera transició energètica de Menorca és el títol de la diagnosi de les DEM-energia [Directrius Estratègiques de Menorca - energia]. S'anomena així perquè la diagnosi descriu l'escenari resultant de la transició d'una societat basada en l'aprofitament de fluxos renvables d'energia localitzats en el mateix territori (sol, vent, biomassa i força animal) a l'ús massiu de combustibles fòssils no renovables, importats d'altres territoris. Aquesta primera transició es pot situar entre finals del segle XIX i 1960, quan s'inaugura la central tèrmica de producció d'electricitat de Maó. El resultat de la primera transició energètica de Menorca és l'actual configuracio del sistema energètic. Un sistema que depèn totalment dels derivats del petroli que imoprten de l'exterior, fortament centralitzat, altament ineficient i causant d'impactes socioambientals negatius, molts d'aquest en territoris extrainsulars. Les principals conseqüències són el drenatge de capital a l'exterior, els danys en la salut humana i en els ecosistemes i lapotenciació del canvi climàtic, a més d'una situació d'elevada vulnerabilitat envers la progressiva escassetat dels combustibles fòssils que s'espera.

Descarrega't el llibre per capítols:

Preàmbul
1. Introducció
2. Context insular
3. Configuració del sistema energètic
4. Balanç energètic
5. Producció i consum elèctric
6. Edificació
7. Transport
8. Impactes ambientals del sistema energètic
9. Energia i economia
10. Context energètic global i regional
11. Conclusions
Bibliografia
Sigles i acrònimsLa primera transición energética de Menorca. Diagnosis del sistema energético

La primera transición energética de Menorca es el título de la diagnosis de las DEM-energía [Directrius Estratègiques de Menorca - energia]. Se denomina así porque la diagnisis describe el escenario resultante de la transición de una sociedad basada en el aprovechamiento de flujos renovables de energía localizados en el propio territorio (sol, viento, biomasa y fuerza animal) al uso masivo de combustibles fósiles no renovables, importados de otros territorios. Esta primera transición se puede situar entre finales del siglo XIX y 1960, cuando se inaugura la central térimica de producción de electricidad de Maó. El resultado de la primera transición energética de Menorca es la actual configuarción del sistema energético. Un sistema que depende totalmente de los derivados del petróleo que importamos del exterior, fuertemente centralizado, altamente inediciente y causante de impactos medioambientales negativos, muchos de ellos en territorios extrainsulares. Las principales consecuencias son el drenaje de capital hacia el exterior, los daños en la salud humana y en los ecosistemas y la protección del cambio climático, además de una situación de elevada vulnerabilidad hacia la progresiva escasez de los combustibles fósiles que se espera.

Descarga el libro por capítulos

Preámbulo
1. Introducción
2. Contexto insular
3. Configuración del sistema energético
4. Balance energético de Menorca
5. Producción y consumo eléctrico
6. Edificación
7. Transporte
8. Impactos ambientales del sistema energético
9. Energía y economía
10. Contexto energético global y regional
11. Conclusiones
Bibliografía
Siglas y acrónimos
Menorca's first energy transition. Energy system analysis

The DEM-enery guidelines analysis is titled Menorca's first energy transition. It is so called because it analyses the outcome of the transition from a society based on the exploitation of renewable energy flows within the territory of the island itself (sun, wind, biomass and animal power) to one based on the mass use of non-renewable fossil fuels imported from overseas. This first transition took place from the end of the 19th century up to 1960, when the Maó thermal power station opened. The outcome of Menorca's first energy transition is the current energy system. It is totally dependent on petroleum products imported from outside of the island, strongly centralised, highly ineddicient and has a negative environmental impact, much of which is felt beyond the island itself. The principal consequences are capital drain, damage to human health and ecosystems, and the exacerbation of climate change, as well as the island's precarious position in relation to the progressive scarcity of fossil fuels.

Download the book by chapters:

Preface
1. Introduction
2. Island context
3. Menorca's energy system
4. Menorca's energy balance
5. Electricity porduction and consumption
6. Buildings
7. Transport
8. Environmental impact of the energy system
9. Energy and the economy
10. Global and regional energy context
11. Conclusion
Bibliography
Glossary of abberviations and acronyms 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42
IME - Institut Menorquí d'Estudis