Segueix-nos
 

PETICIÓ DE PRESSUPOST

Petició de pressuposts de contractació d'un estudi de la presència del producte local a supermercats de Menorca.

Descripció del treball, condicions i sol·licitud d'oferta

Els pressuposts d'han d'enviar per correu electrònic a secretaria.ime@cime.es a l'atenció de Cati Cardona, com a màxim el dissabte 14 de novembre de 2020.

 

 

Petició de pressupost

PETICIONS DE PRESSUPOSTS DE CONTRACTACIÓ D’UN ESTUDI DE LA PRESÈNCIA DEL PRODUCTE LOCAL A SUPERMERCATS DE MENORCA.

Descripció del treball, condicions i sol•licitud d’oferta

1. ANTECEDENTS
Les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) tenen per objectiu promoure la cultura necessària per a la transició de l’illa de Menorca cap a un model sostenible d’habitar el territori, en el marc del compromís de l’illa, com a Reserva de Biosfera (UNESCO, 1993), de constituir un exemple transferible a escala global de la via de la sostenibilitat. El procés de les DEM, després de treballar amb l’energia (DEM-e), es proposa abordar un segon àmbit temàtic: l’estratègia agroalimentària (DEM-a), especialment centrada en la seva component territorial.
Treballs realitzats prèviament que guarden relació amb el que es proposa:
• Origen dels productes agraris a les grans superfícies de Mallorca
https://gastronomicament.cat/wp-content/uploads/2020/05/estudi-GGSS-projecte.pdf
• La sostenibilitat dels productes locals agroalimentaris de l’illa de Menorca
https://www.obsam.cat/wp-content/uploads/2018/02/TFG2017-01-CLO-memoria.pdf
• Estudi dels fluxos alimentaris de Menorca
http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/3273doc2.pdf


2. DESCRIPCIÓ GENERAL I OBJECTIUS EL TREBALL
El treball a contractar consisteix en l’elaboració d’un estudi sobre la presència del producte local de Menorca als principals supermercats de l’illa. Els objectius del treball són:
• Conèixer el grau d’abastiment de productes de l’illa a les superfícies on la majoria de gent fa la compra d’aliments.
• Posar en valor la comercialització de productes de proximitat i donar-ho a conèixer a la societat i al consumidor final, perquè així tingui mes informació per valorar la conveniència de la seva compra.
• Posar en valor les grans superfícies que venen productes fets a Menorca.
• Conèixer els principals canals de distribució on els supermercats estudiats fan les seves compres.
• Establir un vincle de comunicació amb els supermercats per a futurs estudis i iniciatives.
• Conèixer l’estat de la qüestió pel que fa als preus d’alguns dels productes locals front als d’origen no local.
• Conèixer els criteris de selecció dels productes per part dels supermercats i per quin motiu s’opta per un producte local o no, així com saber on fan les compres els supermercats i d’on s’abasteixen.
• Obtenir informació per a un futur càlcul dels impactes ambientals dels productes segons el seu origen.


3. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE L’ENCÀRREC
L’estudi a contractar tindrà, com a mínim, les següents característiques:
a) Elaborar un llistat de les 10 principals superfícies comercials tipus supermercat de Menorca, sense repetir establiments d’una mateixa cadena.
b) Elaborar un llistat, per a cada supermercat, dels productes a estudiar agrupats en 9 famílies:
1. Hortalisses
2. Fruita
3. Carn
4. Ous
5. Llet
6. Formatge
7. Vi
8. Mantega
9. Mel
De cada família s’ha de distingir les diferents categories (per exemple, llet sencera, semidesnatada i desnatada) i de cada categoria s’han de llistar tots els ítems presents en el supermercat (en el cas de la llet, per exemple, cada marca de llet de les diferents categories constitueix un ítem diferent). De cada ítem s’ha de localitzar l’origen del producte. Quan no sigui possible establir l’origen concret, s’ha de determinar com a mínim si la seva procedència és local o no local. Amb els responsables de les DEM s’acabarà de definir quines categories entren en el llistat i quines no (per exemple, es descartaran totes les llets sense lactosa o enriquides amb calci o altres productes). El llistat a elaborar, per tant, serà una classificació de famílies – categories – ítems de tots els productes per a cada supermercat. Per a cada ítem s’ha d’anotar l’origen i el preu per unitat de mesura (kg, litre, etc.)
c) Per fer la feina s’han de contactar les persones responsables dels supermercats, explicar el treball a fer i demanar la seva col•laboració. S’ha de realitzar una entrevista per a cada supermercat disposat a col•laborar demanant, si es pot facilitar, el llistat de productes amb preus i origen, saber d’on s’han adquirit els productes i per quins motius s’escull el producte local o no per a vendre en els supermercat. Tota aquesta informació ha de quedar per escrit i formar part de l’informe final. En cas que el supermercat rebutgi col•laborar, s’estudiarà una alternativa amb els responsables de les DEM.
d) Un cop s’ha reunit tota la informació, s’elaborarà un informe (PDF format DIN A4) que inclourà com a mínim:
1. Metodologia.
2. Relació de supermercats i productes estudiats, així com els criteris de selecció.
3. Exposició detallada i estructurada de la informació obtinguda per a cada supermercat.
4. Principals conclusions per a cada supermercat: percentatge del producte local per família, categoria i total; comparativa de preus (quan sigui possible) entre productes locals i no locals; grau d’informació per als compradors sobre la procedència del producte; punt d’adquisició dels productes per part del supermercat (distribuïdors, directament a productors, centrals de compra, etc.) i altres aspectes d’interès per a l’estudi que hagin sorgit durant la recollida d’informació.
5. Conclusions finals.
6. Resum o abstract.
7. Annex amb les taules de dades recollides.
L’informe inclourà de fotografies i gràfics per il•lustrar amb la màxima claredat i síntesi la informació obtinguda.
e) A part de l’informe, l’encàrrec també inclourà l’elaboració d’una notícia pels medis de comunicació, la web DEM i el Facebook de l’IME, així com l’assistència als actes presencials o virtuals de presentació del treball.


4. PREU I TERMINI
La contractació anirà a càrrec del pressupost anual dedicat a les DEM i el preu de l’oferta serà per un import màxim de 6.000 € IVA inclòs.
Terminis:
FASE I: els punts a), b) i c) de la descripció de l’encàrrec, així com un esborrany preliminar de l’informe d), que pot no tenir tot el contingut sol•licitat, s’ha de realitzar en un màxim de 2 mesos.
FASE II: Per a l’informe d) final i les tasques del punt e) el termini des de 2 mesos més.
Al final de cada fase es podrà facturar el 50% de l’import contractat.
El termini màxim, per tant, es de 4 mesos des de la formalització de l’encàrrec.


5. ALTRES CONDICIONS
El contingut mínim de l’informe, així com la quantitat de productes avaluats i el número de supermercats poden revisar-se, de manera acordada amb els responsables de les DEM, en cas d’imponderables com la manca de col•laboració per part dels establiments o la dificultat d’accés a la informació requerida. També els terminis són revisables si es produeixen retards no atribuïbles a la persona o entitat contractada. La persona o entitat a contractar estarà disponible per a contactar, com a mínim un cop a la setmana, amb els responsables de les DEM per informar dels treballs, per revisions i per prendre decisions segons l’evolució de les feines.


6. PERFIL REQUERIT
Es requereix una persona o entitat amb disponibilitat i presència a Menorca durant el temps que durin els treballs a contractar. El treball no requereix un perfil curricular específic, però si estudis universitaris o de grau mig. S’ha de conèixer el català i castellà parlats i per escrit i es valorarà l’experiència professional en àrees de gestió i administració, medi ambient i en el món agroalimentari. S’ha de dominar el programari ofimàtic bàsic d’edició de textos i taules de càlcul. Es valorarà l’experiència en treballs on es gestionin bases de dades i feines que tinguin relació amb l’encàrrec que es descriu.


7. PRESENTACIÓ D’OFERTES
L’oferta ha d’incloure:
-Currículum
-Oferta econòmica
-Terminis de realització dels treballs
-Les possibles millores a l’encàrrec proposat
S’ha d’enviar al correu electrònic a secretaria.ime@cime.es a l’atenció de Cati Cardona, en un termini màxim de 10 dies naturals a partir de la recepció d’aquesta sol•licitud d’oferta.


8. CONTACTE
Per a qualsevol aclariment d’aspectes del treball, es pot contactar:
Jesús Cardona, coordinador DEM: jcardona@nontropia.com tf. 620 81 82 90
Per a qüestions administratives:
Cati Cardna, administrativa de l’IME: secretaria.ime@cime.es tf. 971 35 15 00


Maó, 2 de novembre de 2020
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis