Segueix-nos
 

PETICIÓ DE PRESSUPOST

Petició de pressupost de contractació de la pre-diagnosi del sector agroalimentari de Menorca.

Descripció del treball, condicions i sol·licitud d'oferta

Els pressuposts s'han d'enviar per correu electrònic a secretaria.ime@cime.es a l'atenció de Cati Cardona, com a màxim el dimecres 23 de desembre de 2020.


 

 

Petició de pressupost

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA PRE-DIAGNOSI DEL SECTOR AGROALIMENTARI DE MENORCA

Descripció del treball, condicions i sol·licitud d’oferta

1. ANTECEDENTS
Les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) tenen per objectiu promoure la cultura necessària per a la transició de l’illa de Menorca cap a un model sostenible d’habitar el territori, en el marc del compromís de l’illa, com a Reserva de Biosfera (UNESCO, 1993), de constituir un exemple transferible a escala global de la via de la sostenibilitat. El procés de les DEM, després de treballar amb l’energia (DEM-e), es proposa abordar un segon àmbit temàtic: l’estratègia agroalimentària (DEM-a), especialment centrada en la seva component territorial.

Treballs realitzats prèviament que guarden relació amb el que es proposa:
• “Estudi del sector agroalimentari del formatge a Menorca i la seva biodiversitat associada”
https://www.obsam.cat/wp-content/uploads/2018/02/TFG2015-02-DIE-memoria.pdf
• “La sostenibilitat dels productes locals agroalimentaris de l’illa de Menorca”
https://www.obsam.cat/wp-content/uploads/2018/02/TFG2017-01-CLO-memoria.pdf
• Estudi dels fluxos alimentaris de Menorca
http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/3273doc2.pdf
• “Comparación de una ganadería agroecológica con otra agroindustrial”
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215

També seran fonamentals les dades i informació disponibles a l’OBSAM i a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.


2. DESCRIPCIÓ GENERAL I OBJECTIUS DEL TREBALL
El concepte a desenvolupar sobre el qual s’ha de centrar el és la caracterització quantitativa i/o qualitativa dels diferents fluxos metabòlics i conseqüències territorials de l’actual model agroalimentari de Menorca. A partir de l’objectiu d’abastir la població local amb d’aliments sans i compatibles amb la preservació del medi ambient, cal avaluar els impactes positius i negatius de les principals maneres d’obtenir l’aliment. Aquesta avaluació d’impactes positius i negatius s’analitzarà des de la perspectiva territorial, és a dir, distingint els que afecten al territori de Menorca i els que afecten a territoris extra-insulars. Serà fonamental, per tant, partir de les dues maneres bàsiques d’alimentar la població: amb productes produïts a l’illa o amb productes importats de l’exterior. En el cas de la producció local serà necessari caracteritzar tan l’autoconsum com la producció destinada a comercialitzar-se.
L’esquema conceptual vertebrador del treball serà, a títol orientatiu, el següent:

PRODUCTE LOCAL PER A COMERCIALITZACIÓ
Impactes potencials en el territori de Menorca:
-Gestió i manteniment del paisatge
-Afectació a la biodiversitat
-Consum d’aigua per a la producció
-Treball i economia de la producció
-Treball i economia de la transformació
-Treball i economia del transport
-Treball i economia de la distribució
-Treball i economia de la comercialització
-Treball i economia dels serveis auxiliars
-Generació de residus
-Aliment per a la població
Impactes potencials en territoris extra-insulars:
-Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
-Generació de residus

PRODUCTE LOCAL PER A AUTOCONSUM
Impactes potencials en el territori de Menorca:
-Gestió i manteniment del paisatge
-Afectació a la biodiversitat
-Consum d’aigua per a la producció
-Treball i economia dels serveis auxiliars
-Generació de residus
-Aliment per a la població
Impactes potencials en territoris extra-insulars:
-Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
-Generació de residus

PRODUCTE IMPORTAT DE L’EXTERIOR
Impactes potencials en el territori de Menorca:
-Treball i economia del transport
-Treball i economia de la distribució
-Treball i economia de la comercialització
-Treball i economia dels serveis auxiliars
-Generació de residus
-Aliment per a la població
Impactes potencials en territoris extra-insulars:
-Gestió i manteniment del paisatge
-Afectació a la biodiversitat
-Consum d’aigua per a la producció
-Treball i economia de la producció
-Treball i economia de la transformació
-Treball i economia del transport
-Treball i economia de la distribució
-Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
-Generació de residus

Del llistat d’impactes, la pre-diagnosi de les DEM-a es centrarà principalment en aquells que es produeixen en el territori insular. La seva caracterització inicial es donarà a partir de dades obtingudes de diferents fonts d’informació i/o amb la seva descripció qualitativa a partir d’estudis, publicacions i treballs disponibles.


3. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE L’ENCÀRREC
FASE I. Identificació de fonts i recollida d’informació
En base a l’esquema exposat al punt anterior, s’ha de recopilar una base informativa que nodreixi els diferents conceptes (per exemple, el consum d’aigua de la producció agro-ramadera a Menorca). Cadascun dels conceptes es pot, a la seva vegada, desgranar en conceptes secundaris per facilitar la tasca. El resultat de la primera fase ha de ser un desenvolupament de l’esquema inicial, així com una relació estructurada de les fonts d’informació, estudis i publicacions associades a cada impacte del territori de l’illa del llistat.

FASE II. Caracterització
La segona fase consisteix en estudiar, depurar i sistematitzar la informació recollida en la primera fase per elaborar les conclusions inicials, que poden ser quantitatives i/o qualitatives. L’esquema inicial s’ha de desenvolupar com a fil narratiu que permeti extreure una caracterització global del sector agroalimentari de Menorca a dia d’avui, sempre amb l’objectiu d’alimentar la població de la manera més sostenible possible. El resultat de la segona fase serà una memòria acompanyada de gràfiques i il•lustracions que ajudin a la comprensió dels conceptes exposats.

FASE III. Pre-diagnosi
La tercera fase del treball serà l’elaboració definitiva de la pre-diagnosi, completant la memòria de la fase II i elaborant un resum en forma de DAFO (acrònim de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) que permeti detectar possibles línies d’acció per a la millora del sector.


3. PREU I TERMINIS
La contractació anirà a càrrec del pressupost anual dedicat a les DEM i el preu de l’oferta serà per un import màxim de 7.000,00 € IVA inclòs.
La valoració proposada de les diferents fases descrites és la següent:
Fase I. 5.000 € IVA inclòs
Fase II. 1.000 € IVA inclòs
Fase III. 1.000 € IVA inclòs
Aquesta divisió per fases correspon al major esforç inicial en recopilar i sistematitzar molta informació dispersa, que s’haurà d’elaborar i estructurar de manera comprensiva per a la finalitat del treball. Les fases següents, en canvi són de síntesi i de generació d’una base de treball i de les premisses inicials del que ha de ser la futura diagnosi de les DE-a.
Terminis: el termini màxim pel lliurament de les feines és de 4 mesos des de la formalització de l’encàrrec..


4. ALTRES CONDICIONS
El contingut mínim del treball podrà ser revisat, de manera acordada amb els responsables de les DEM, en cas d’imponderables com la manca de col•laboració per part de tercers o la dificultat d’accés a la informació requerida. També els terminis són revisables si es produeixen retards no atribuïbles a la persona o entitat contractada.
Els responsables de les DEM farà regularment (amb caràcter setmanal o quinzenal en funció del moment) reunions virtuals amb la persona o entitat contractada per tal d’orientar i anar recollint els resultats del treball. La persona o entitat contractada estarà disponible per a contactar, com a mínim un cop a la setmana, amb els responsables científics i/o de l’IME per informar dels treballs, efectuar revisions i per prendre decisions segons l’evolució de les feines.


5. PERFIL REQUERIT
Per a la primera fase del projecte cerquem a una persona amb coneixements d’agronomia i del sector agroalimentari de Menorca Es requereix una persona o entitat amb disponibilitat i presència a Menorca durant el temps que durin els treballs a contractar. Es valorarà un perfil curricular que tingui relació amb el camp de Menorca, ja sigui en la recerca, la pràctica, l’estudi o la gestió, així com coneixements d’economia. S’han de conèixer el català i castellà parlats i per escrit i es valorarà l’experiència professional en àrees de gestió i administració, medi ambient i en el món agroalimentari. S’ha de dominar el programari ofimàtic bàsic d’edició de textos i taules de càlcul. Es valorarà l’experiència en treballs que tinguin relació amb l’encàrrec que es descriu.


6. PRESENTACIÓ D’OFERTES
L’oferta ha d’incloure:
-Currículum
-Oferta econòmica
-Terminis de realització dels treballs
-Les possibles millores a l’encàrrec proposat
S’ha d’enviar al correu electrònic a secretaria.ime@cime.es a l’atenció de Kathy, en un termini màxim de 10 dies naturals a partir de la recepció d’aquesta sol•licitud d’oferta.


7. CONTACTE
Per a qualsevol aclariment d’aspectes del treball, es pot contactar:
Kathy, administrativa de l’IME: secretaria.ime@cime.es tf. 971 35 15 00
 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
 
Camí des Castell, 28 07702 Maó. Menorca Tel.: 971 35 15 00
IME - Institut Menorquí d'Estudis